V priebehu výstavby alebo rekonštrukcie akejkoľvek budovy narazíme skôr či neskôr na problém ako realizovať podlahu a zabezpečiť dostatočnú rovinatosť pre pokládku ďalších vrstiev. Popri tradičných výrobcoch suchých zmesí dodávaných vo vreciach alebo síl sa ponúka možnosť použitia čerstvých cementových poterových podlahových zmesí, ktoré sú vyrábané na stavbe a dopravované na miesto pokládky dopravným čerpadlom na zavlhnuté zmesi, kde sú cementové potery odborne ukladané a strojne hladené. Tieto cementové potery prinášajú urýchlenie výstavby, zníženie nákladov na stavbu, zvýšenie kvality stavebného diela a pri zadaní špecializovanej firme v neposlednom rade aj jednoduchosť implementácie.

Použitie cementových poterov predstavuje rozširujúce sa trend klasickej technológie stavieb. Vďaka tejto technológii dosiahneme potrebnú kvality podláh a ušetríme.

Cementové potery by sme mohli rozdeliť na nasledujúce typy:
- kontaktné potery sú bezprostredne spojené s podkladom po celej ploche tak, že je vylúčený vzájomný vodorovný posun.
- oddelené potery sú oproti kontaktným poterom na separačnej vrstve je v celej ploche oddelený od podkladu PE fóliou tak, že je umožnený vzájomný posun. Táto alternatíva sa používajú pre podlahy bez nárokov na zvýšenú nepriezvučnosť, kročajovosť.
- plávajúce potery sú po celej ploche oddelené od podkladu izolačne tepelnou alebo akustickou vrstvou zaisťujúcou kročajovú aj vzduchovú nepriezvučnosť celej konštrukcie.

Kde cementové potery použiť?
Potery na báze cementu sú vhodné pre všetky bežné typy podláh, pre podlahové vykurovanie a aj pre podlahy vo vlhkých prevádzkach. Pri správnej odbornej aplikácii majú cementové potery požadovanú rovinnosť a sú vyhovujúce pre kladenie následných finálnych vrstiev podláh. Ponúka nám najvyšší komfort užívania s takmer neobmedzenou životnosťou, požiarnou odolnosťou a hygienickou nezávadnosťou. Pevnosť poterov je daná druhom výstuže, receptúrou zmesi a spôsobom spracovania.

Ako vyzerá spracovanie cementových poterov
Zmes je vyrábaná na stavbe a na miesto pokládky dopravovaná hydraulickým čerpadlom až do vzdialenosti 140 m. Ak vrstva poteru nepresiahne hrúbku 150 mm, hutní sa ručne a v ostatných prípadoch nad hrúbky 150mm sa používa hutnenie vibračnou latou.
Podľa okolností a priania zákazníka možno upraviť cementové potery do roviny alebo do spádu. Musia byť rešpektované dilatačné špáry v nosnej konštrukcii. Povrch cementových poterov sa finálne strojne hladí hladičkou.

Ošetrenie cementovýh poterov
Prvé dva dni po zhotovení sa musia cementové potery udržiavať vo vlhkom stave, je nutné chrániť pred prievanom a slnkom. Po dobu troch dní sa nesmie na plochu cementových poterov vstupovať. Po uplynutí siedmich dní je možné vykonávať ľahké stavebné práce. Plná záťaž cementový poterov sa odporúča až po vyzretí betónu, čo je tridsať kalendárnych dní. Následné vrstvy je možné pokladať až po vyzretí cementových poterov. Pri pokládke podlahovín je nutné dbať na to, aby poter nebol mechanicky alebo chemicky poškodený. Základom úspechu je dodržanie podmienok, za ktorých je možné s cementovým poterom pracovať. Teplota by mala dosahovať minimálne 5 ° C po dobu aspoň jedného týždňa.

Trhliny v cementových poteroch
Vznik zmršťovacích trhlín v betónových konštrukciách je jednou z najväčších prirodzených slabín cementom spojených materiálov. Trhlinou rozumieme vlásočnicovej, čiastočné rozdelenie materiálu, ktoré nemá okamžitý vplyv na úžitkovú funkciu poteru, môže však obmedziť životnosť podlahy. V priebehu dozrievania, najmä počas prvého týždňa po položení, dochádza k procesu voľného zmršťovania poterovej zmesi, čo vyvolá vnútorné napätie a jeho dôsledku vznikne vlásočnicová trhlina. Táto trhlina sa môže časom zaťažovaním podlahy rozšíriť a vyvolať prasklinu v celej hrúbke cementového poteru. Praskliny v cementových poteroch je potom nutné opraviť ich "zošitím". Vykonajú sa priečne rezy kolmo na smer trhlín, do nich sa vloží oceľový drôt a potom sa ryhy zalejú epoxidovou živicou. Zabránenie vzniku zmršťovacích trhlín má preto veľký praktický význam. Z tohto dôvodu odbornej firmy sa do cementových poterov vždy primiešavajú špeciálne rozptýlené výstuže z polypropylénových vlákien, ktoré zásadne zlepšujú húževnatosť a homogenitu poterovej zmesi a efektívne tak zabraňujú práve vzniku zmršťovacích trhlín. Ďalej je potrebné dôsledne implementovať vlhčenie čerstvých poterov alebo potery zakryť na cca 1 týždeň nepriedušnou PE fóliou a zabrániť tak ich rýchlemu povrchovému vysychaniu. Toto ošetrenie cementových poterov je nutné aplikovať najmä v letnom období a na miestach, kde sa cementové potery aplikujú na miestach z výskytom prievanu a priameho kontaktu so slnkom.

Moderné receptúry
Moderné receptúry umožňujú pridať do zmesí ľahké plnivo a tým podlahu výrazne odľahčuje. Najpoužívanejšie materiály sú polystyrénová drť, liapor a perlit. Podstatne skrátiť sa môže aj doba zrenia z tridsiatich dní až na jeden deň s pochôdznosť už za tri hodiny. Tento variant sa využíva najmä tam, kde nie je možné obmedziť prevádzku na tak dlhú dobu.

Záver
Berte do úvahy, že cementový poter je podklad pre finálnu aplikáciu podlahových vrstiev. Bez ďalšej povrchovej úpravy je prašný a nasiakavý. Vonkajšie potery napríklad na balkónoch a terasách musíte dokonale chrániť pred pôsobením priameho slnka, vlhkosťou, mrazom, vhodnou stierkovou hydroizoláciou a tepelnou izoláciou.

Strojne hladené cementové potery prinášajú veľký pokrok do oblasti realizácie stavieb.

Norbert LACZÓ
konateľ spoločnosti ESTRIT spol. s r.o.